Skip to content

סוכות ממש היו ענני הכבוד

November 6, 2016

משנה סוכה יא. זה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככין בו וכל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו:

גמרא יא: מה”מ אמר ריש לקיש אמר קרא (בראשית ב) ״ואד יעלה מן הארץ וכו׳״ מה אד דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ אף סוכה דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. הניחא למ”ד ענני כבוד היו אלא למ”ד סוכות ממש עשו להם מאי איכא למימר? דתניא (ויקרא כג) ״כי בסוכות הושבתי את בני ישראל״ ענני כבוד היו דברי ר’ אליעזר ר”ע אומר סוכות ממש עשו להם. הניחא לר”א אלא לר”ע מאי איכא למימר? כי אתא רב דימי א”ר יוחנן אמר קרא (דברים טז) חג הסוכות תעשה לך מקיש סוכה לחגיגה מה חגיגה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ אף סוכה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. אי מה חגיגה בעלי חיים אף סוכה נמי בעלי חיים? כי אתא רבין אמר ר’ יוחנן אמר קרא (דברים טז) באספך מגרנך ומיקבך בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר…

משמע שלמרות שלפי ריש לקיש הסכך, שהוא עיקר מצות סוכה, אמור להיות מחומר דומה לסוכות המדבר, ומזה נלמד הלכות הסכך, ודעתו רק עולה עם שטה אחת בקרב התנאים, וצריכא טעמיה דרבי יוחנן כדי להסביר טיב הסכך לפי מאן דאמר סוכות ממש עשו להם.

ותמיד היה קשה לי, חוץ מהאי קרא כי בסוכות הושבתי לא מצינו שישבו בני ישראל במסעיהם בסוכות אלא באהלים.

ועוד קשה לדברי רש׳׳י על אותו הפסוק, ששם מפרש סוכות – ענני הכבוד, ובריש פרקין על דברי רבה, סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה, מנה”מ אמר רבה דאמר קרא (ויקרא כג) למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל עד עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע שדר בסוכה משום דלא שלטא בה עינא, ורש׳׳י מפרש, עשה סוכה שישיבתה נכרת לך דכתיב כי בסוכות הושבתי צויתי לישב הכי דריש ליה ואע׳׳ג דאין יוצא מידי פשוטו דהיקף ענני כבוד מיהו דרשינן ליה לדרשה עכ׳׳ל. ולא הוה ליה לרשי למימר דא אלא להאמיענן שהסוכות היו ענני הכבוד על פי הפשט, ונקשה על רש׳׳י כמה שהקשינו על ריש לקיש. ועוד, מתרגמינן כי בסוכות הושבתי ארי במטלת ענני אותיבית, דהיינו כי בסוכת ענני הושבתי, והתרגום אינו כדברי מאן דאמר סוכות ממש עשו להם. ועוד, על פי חכמת הקבלה הסוכה מהווה צלא דמהימנותא, דהיינו צלו של הקב׳׳ה היינו ענני כבודו ית׳ ולא סוכות ממש. ויש גם להקשות על דברי הזהר. ועוד, הגר׳׳א אומר שהחג נקבע דווקא בט׳׳ו לחודש השביעי כי בו ביום שבו ענני הכבוד למחנה ישראל, ולדבריו, סוכות לא היו של ממש.
יוצא שלכל הני רבוותא, אונקלוס, רש׳׳י, הזהר, והגר׳׳א סוכות ממש היו, ולא כתלמודנו.

ויש לומר, כי באמת מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא אינה כפי שהיא מופיעה אצלנו, אלא במקור, במדרש תורת כהנים, אתחלפא הגרסא, מי אמר מה, ועוד שסוכות ממש היו, ולא עשו להם. ובסוגיא בירושלמי סוכה א:ה, יוצא שגם לריש לקיש גם לרבי יוחנן הסכך בא במקום ענני הכבוד, וז׳׳ל, א”ר יוחנן כתיב (דברים טז) באספך מגרנך ומיקבך. מפסולת שבגורן ושביקב את עושה לך סכך. רשב”ל אמר (בראשית ב) ואד יעלה מן הארץ. א”ר תנחומה דין כדעתיה ודין כדעתיה. ר’ יוחנן דו אמר עננים מלמעלה היו דו יליף לה מאספך. רשב”ל אמר עננים מלמטן היו דו יליף לה מעננים.

ויש גם לראות שבירושלמי, איכא דבריו ממש של רבי יוחנן, ואילו בתלמודא דידן דברי רבי יוחנן מובאים מאת ר׳ דימי ורבין.

ונלע׳׳ד, שלכולי עלמא סכך הסוכה בא במקום ענני הכבוד, ובאמת המצוה המהודרת היא עם עננים, אלא היכא דלא אפשר לא אפשר, ויש לקחת במקומם החומר הכי דומה להם, וכן הבינו אונקלוס, והזהר, ורש׳׳י, והגר׳׳א. ובקשר לשיטת התנא במדרש, שסוכות ממש היו, ולא עשו, יש לפרש כפי ששמעתי מפי הרב זילברמינץ על עניין חנייתו של יעקב אבינו במקום בשם סוכות בדרכו לארץ אחרי עמדו לפני עשו (בראשית לג,יז), ומעשה אבות סימן לבנים, שבני ישראל התיישבו ברעמסס בארץ גשן, וממחרת הפסח יצאו מרעמסס והתחנה הראשונה שלהם היתה בעוד מקום בשם סוכות (שמות יב,לז). ועניין הסוכות בא על פי הרמז לשלב בתהליך הגאולה. וי׳׳ל שבמדרש, בא התנא בתרא להשמיענו שיש גם לזכור בשעת מעשה המצווה שחנינו באותו המקום בלילה הראשון של חרות, והוא נקרא סוכות על שם ריבוי סוכותיו הנמצאות שם. והבבלי הקשה על רשב׳ל ע׳׳פ גרסה אחרת שלא היו בידי בעלי המדרש, והירושלמי, ורש׳׳י, וכו׳.

וכל זה שמעינן מפירוש הגר״א לאו״ח סי׳ תרכה.

Advertisements

From → original, עברית

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. The Sukkoth Really Were Clouds of Glory |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: