טעם (תרתי משמע) איסור חמץ ב׳

ויש עוד להבין שהחמץ אסור בפסח ובמיוחד בשעת הקרבת ואכילת הפסח בגלל שחמץ איסורו על גבי המזבח כל השנה, וכמו שכתבנו שבליל פסח הופכים כל האזרח בישראל לכהן, והכהנים במקדש רק אוכלים מנחות של מצה. ויש לשאול, למה החמץ אסור על גבי המזבח? ויש לחבר שלשה פתגמי חז׳׳ל: מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה, וזריזים מקדימים למצוות, וכהנים זריזים הם. שמעינן שהזריזות היא מעלה גדולה בעבודת שמים, וההחמצה היא הפכה. ותמיד מן הראוי להקריב לגבוהה מן המזורז ולא מן החמוץ. ונאמר בכהנים הלויים יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך. דהיינו איך הם מורים משפטים ותורה לישראל? תוך עבודת המזבחות, שיש ללמוד איך לקיים את כל מצוות התורה מן דרכם של הכהנים במקדש.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s